smile-interpreter : คอร์สเรียน
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยของสถาบัน Smile-Interpreter มุ่งเน้นให้ผู้เรียนชาวต่างชาติสามารถที่จะเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถนำไปพูด อ่าน เขียน ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยสอนให้ทำความเข้าใจในด้านทักษะภาษาไม่ว่าจะเป็น พยัญชนะ วรรณยุกต์และการออกเสียง การอ่านให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ซึ่งมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับผู้ที่เริ่มต้น ไปจนถึงระดับที่สามารถโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากรูปแบบการสอนดังกล่าวทางสถาบันยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านทักษะการสื่อสารภาษาไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในยุคสมัยปัจจุบัน จึงเน้นให้ผู้เรียนสามารถที่จะโต้ตอบกับผู้เรียนคนอื่น และอาจารย์ผู้สอน ทำให้ผู้เรียนได้รับผลลัพธ์ทางภาษาที่น่าพึงพอใจสามารถนำไปใช้จริงได้ในชีวิตประจำวัน โดยการเรียนการสอนภาษาไทยสอนโดยทีมอาจารย์ที่มากประสบการณ์ และมีความสามารถในการสอนชาวต่างชาติ มีการดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและสามารถเรียนรู้ทางภาษาได้อย่างรวดเร็ว
คอร์สเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (Smile-Interpreter)

ทำไมถึงต้องเรียนกับเรา ?

  • 1. มีตำราเรียนที่ดีที่สุดสำหรับผู้เรียน มีการจัดทำตำราขึ้นมาสำหรับการเรียนการสอน เพื่อที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของผู้เรียนที่ดีที่สุด ทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการเริ่มต้นจากพื้นฐานไปจนถึงระดับที่สามารถสื่อสารได้เช่นเดียวกับเจ้าของภาษา
  • 2. ทีมอาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพ บุคลากร หรืออาจารย์ได้รับการคัดสรรโดยเน้นอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอน เป็นระยะเวลานาน ทำให้มีความเป็นมืออาชีพสูงในด้านการสอนภาษาไทย และมีการอบรมต่อเนื่องในด้านการเรียนการสอน เพื่อที่จะสามารถทำให้ผู้เรียนได้รับการเรียนการสอนที่ดีที่สุด
  • 3. มีการวัดระดับภาษาอย่างต่อเนื่อง มีการวัดระดับเพื่อที่จะวัดความสามารถของผู้เรียน ทำให้ประเมินผลทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนทราบถึงข้อดี และข้อควรปรับปรุงของตนเอง ทำให้อาจารย์สามารถเจาะจงเฉพาะรายบุคคลในทักษะดังกล่าวได้อย่างลงตัว และมีประสิทธิภาพ
  • 4. สามารถออกแบบรูปแบบการเรียนเองได้ ผู้เรียนสามารถที่จะเลือกรูปแบบการเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบกลุ่ม หรือการเรียนแบบตัวต่อตัว ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน หรือสามารถที่จะรับคำแนะนำจากอาจารย์ได้ว่าผู้เรียนควรจะเรียนในรูปแบบใด
  • 5. มีบรรยากาศเป็นกันเอง ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนได้อย่างไม่กดดัน และเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากการเรียนการสอนที่ไม่เน้นเพียงแค่ความรู้ แต่เน้นถึงรูปแบบการสื่อสารทางสังคม วัฒนธรรมของไทย และความเป็นกันเองของอาจารย์ที่ผู้เรียนสามารถที่จะสอบถาม หรือพูดคุยได้อย่างเป็นกันเอง
  • 6. ราคาคุ้มค่า การลงเรียนในแต่ละระดับผู้เรียนจะได้ราคาที่ดีที่สุดตามที่เลือกไว้ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • 7. มีความยืดหยุ่นด้านเวลา ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบวันเวลาที่จะเรียนตามความต้องการของผู้เรียน ซึ่งอาจเป็นการเรียนนอกเวลางาน ซึ่งสามารถเลือกช่วงเวลา และวันที่เหมาะสมได้ตามความต้องการ
  • Top